Beth mae’n ei olygu i fod yn ddysgwr yn Academi Seren?

Mae bod yn ddysgwr Seren yn golygu dy fod yn ddysgwr sy’n fedrus ac yn ymrwymedig i gyrraedd dy lawn botensial ar gyfer dy addysg a dy yrfa yn y dyfodol, gan gynnal safonau uchel o ymrwymiad i’r rhaglen ac i dy lwybr mewn addysg. Fel dysgwr Seren rwyt yn ymrwymo i: 

 • Fynychu’r digwyddiadau yr wyt yn cofrestru ar eu cyfer
 • Fod yn lysgennad da ar gyfer dy ysgol neu goleg a rhaglen Seren yn ystod dy amser yn y rhaglen a thu hwnt 
 • Arddangos diwydrwydd a gwaith caled yn dy astudiaethau a gweithgareddau gor-gyrsiol
 • Fynegi chwilfrydedd deallusol ac angerdd tuag at dy weithgareddau academaidd 

Beth all Academi Seren ei gynnig i ti?

Drwy gymryd rhan yn rhaglen Seren byddi’n cael mynediad i ystod eang o gyfleoedd a fydd yn dy gefnogi i gyrraedd dy lawn botensial. Mae’r cyfleoedd hyn yn cynnwys: 

 • Mynediad i ysgolion haf sydd wedi eu hariannu’n llawn ac sydd ar gael ar gyfer dysgwyr Seren yn unig
 • Gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar ymgeisio i brifysgolion blaenllaw yng Nghymru, y DU a thramor
 • Cyfleoedd i gymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr academaidd, projectau ymchwil a gwobrau academaidd megis Olympiadau
 • Mentora i dy helpu i gael lle ar gwrs ac ym mhrifysgol dy freuddwydion 
 • Cyflwyniadau ar lwybrau addysg uwch nad wyt efallai wedi eu hystyried o’r blaen 

Sut alli di elwa fwyaf o fod yn ddysgwr Seren?

Mae nifer o ffyrdd i ti wneud y mwyaf o dy botensial drwy gymryd rhan yn rhaglen Academi Seren. Mae’r gwerth a gei allan o Seren yn dibynnu ar dy ymroddiad di, felly gwna’n siŵr dy fod yn cymryd mantais o bopeth sydd ar gael i ti fel y galli ddatblygu cymaint â sy’n bosib o dy brofiad yn rhaglen Seren.

Manteisia ar Academi Seren drwy:

 • Gofrestru ar Gofod Seren a chadw llygad ar y digwyddiadau a chyfleoedd diweddaraf y galli gymryd rhan ynddynt 
 • Wirio dy ebost yn gyson am ddiweddariadau gan Academi Seren 
 • Fynychu digwyddiadau yn dy hyb a chadw llygad am wybodaeth gan dy Gydlynydd Hwb 
 • Ymrwymo i fynychu unrhyw ddigwyddiadau neu gynadleddau yr wyt yn cofrestru ar eu cyfer
 • Ymgeisio ar gyfer yr ysgolion haf, cyfleoedd mentora a rhaglenni paratoi prifysgol sy’n cael eu cynnig yn unig gan Academi Seren 
 • Archwilio profiadau newydd hyd yn oed os nad wyt wedi eu hystyried o’r blaen – gallant dy helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am dy ddyfodol 
 • Gadw mewn cyswllt gyda Seren drwy Gofod Seren unwaith yr wyt wedi dechrau dy yrfa mewn addysg uwch, gan gadw llygad am gyfleoedd ble galli gefnogi’r rhaglen a’i charfannau o ddysgwyr yn y dyfodol

Sut all bod yn rhan o Academi Seren dy helpu yn y dyfodol? 

Byddi wastad yn rhan o Academi Seren hyd yn oed wedi i ti setlo yn y brifysgol neu ym myd gwaith. Rwyt yn rhan o rwydwaith o feddyliau disglair Cymreig – a bydd y rhwydwaith hon yn dy helpu ar dy lwybr drwy gydol dy oes drwy: 

 • Gynyddu dy ragolygon addysg uwch
 • Dy alluogi i wneud cysylltiadau gyda phobl debyg i ti y galli eu cwrdd yn y brifysgol
 • Agor dy lygaid i gyfleoedd gyrfa rhagorol 
 • Rhoi’r cyfle i ti i ysbrydoli a rhoi’n ôl i ddysgwyr ifanc yng Nghymru 

Sut ddylet ti ddefnyddio Gofod Seren?

I sicrhau bod Gofod Seren yn ofod defnyddiol, croesawgar a chynhyrchiol i holl ddysgwyr, athrawon ac arweinwyr hyb Academi Seren, dylet ystyried y canllaw canlynol yn ofalus. Wrth gytuno i’r côd ymddygiad hwn rwyt yn deall y dylet, fel defnyddiwr Gofod Seren: 

 • Roi gwybodaeth gywir amdanat dy hun a pheidio â rhoi gwybodaeth anwir i Academi Seren
 • Roi manylion cywir am dy ysgol, dy flwyddyn ysgol a’th hyb 
 • Gytuno y gall Seren newid enw dy hyb ar Gofod Seren heb dy hysbysu os nad yw dy ysgol yn ymddangos ei fod wedi ei baru gyda’r hyb cywir 
 • Beidio ag uwchlwytho llun proffil
 • Beidio â defnyddio unrhyw iaith anaddas mewn unrhyw gyfathrebiadau
 • Beidio â dynwared unrhyw unigolion eraill ar y platfform 
 • Beidio â rhannu mynediad i gyfleoedd Academi Seren gydag unigolion sydd ddim yn rhan o’r rhaglen

Pa ymddygiad sydd yn ddisgwyliedig ohonot yn ystod rhaglen Academi Seren?

Pan rwyt yn cymryd rhan mewn unrhyw un o weithgareddau Academi Seren ar Gofod Seren, mewn digwyddiad rhithwir neu wyneb-yn-wyneb, mae disgwyl i ti: 

 • Fod yn barchus tuag at pob dysgwr, arweinydd hyb ac aelod o staff Academi Seren
 • Gynnal ymddygiad ac awyrgylch sydd yn galluogi i bob dysgwr wneud y mwyaf o unrhyw weithgaredd o fewn y rhaglen 
 • Gwblhau unrhyw geisiadau neu dasgau a osodir o fewn y dyddiad cau
 • Adrodd am unrhyw fwlio, pryderon diogelu neu gamymddwyn i aelodau o staff Academi Seren 

Rhannu Data – gweithgareddau ar-lein a wyneb-yn-wyneb 

Llywodraeth Cymru fydd y rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth hyn. Cazbah (prosesydd data) yw’r contractwr penodedig ar gyfer rhaglen Academi Seren ac mae’n gweithio mewn partneriaeth gyda holl gydlynwyr hyb Academi Seren, prifysgolion blaenllaw yng Nghymru, y DU a thramor a gyda chontractwyr trydydd parti ac arbenigwyr academaidd i wneud trefniadau ar gyfer dysgwyr Academi Seren i fynychu gweithgareddau Academi Seren (ar-lein ac wyneb-yn-wyneb). 

Os wyt yn mynychu digwyddiadau, bydd Cazbah yn gweithredu eu swyddogaeth fel y prosesydd data a bydd yn rhaid iddynt brosesu peth gwybodaeth bersonol amanat er mwyn gwneud y cofrestriad angenrheidiol a chynnig mynediad i ti fynychu a chymryd rhan mewn gweithgareddau ar-lein/wyneb-yn-wyneb ynghyd â monitro dy gynnydd ar raglen Academi Seren. 

Gall dy ddata gael ei rannu gyda phartneriaid allweddol Academi Seren. Mae pob un o’r partneriaid canlynol wedi cytuno i ddilyn yr un broses ddata fel amlinellir uchod, gyda chytundebau rhannu data mewn lle a gaiff eu hadolygu pob 12 mis. 

 • Equal Education Partners
 • Prifysgol Rhydychen
 • Prifysgol Caergrawnt
 • Prifysgol Caerdydd
 • Prifysgol Aberystwyth
 • Prifysgol Abertawe
 • UCAS
 • Higher Education Access Tracker (HEAT)

Beth fyddwn ni’n ei wneud gyda dy wybodaeth bersonol? 

Bydd dy wybodaeth bersonol yn cael eu defnyddio ar gyfer pwrpasau ceisiadau gweithgareddau Academi Seren a gwerthuso’r rhaglen. Os, ar unrhyw bryd, wyt ti’n dymuno i ni roi’r gorau i rannu’r wybodaeth hyn, cysyllta gyda ni ar seren@gov.wales.

Pa mor ddiogel yw dy ddata personol?

Bydd pob partner a chontractwr yn trosglwyddo dy wybodaeth bersonol yn ddiogel gan ddefnyddio cyfleusterau trosglwyddo data achrededig ac sydd wedi eu cymeradwyo. 

Ble mae dy ddata’n cael ei storio? 

Bydd dy ddata personol yn cael ei gadw’n ddiogel o fewn systemau gwybodaeth sydd wedi eu cymeradwyo.

Am pa mor hir ydym ni’n cadw dy ddata personol? 

Y tu allan i Gofod Seren, bydd pob data sy’n berthnasol i weithgaredd ar-lein neu wyneb-yn-wyneb yn cael ei ddileu ar ôl i gyfnod y digwyddiad a’r gwerthusiad ddod i ben. 

Hawliau unigol o dan GDPR

Maen gen ti’r hawliau canlynol yn berthnasol i’r wybodaeth bersonol wyt ti’n eu cynnig fel rhan o’r rhaglen hon: 

 • I gael mynediad at gopi o dy ddata dy hun 
 • Ei gwneud yn reidrwydd i ni gywiro unrhyw wallau yn y data hynny 
 • I wrthod neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau) 
 • I ‘ddileu’ dy ddata (mewn rhai amgylchiadau) ac
 • I wneud cwyn gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer amddiffyn data

Am fwy o wybodaeth am yr wybodaeth y mae Llywodraeth Cymru’n ei ddal a’r defnydd ohono, neu os wyt ti’n dymuno gweithredu dy hawl o dan GDPR y DU, ysgrifenna atom gan ddefnyddio’r manylion isod: 

Tîm Academi Seren – Llywodraeth Cymru

Ebost: seren@gov.wales 

Swyddog Diogelu Data 
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays
Caerdydd 
CF10 3NQ 
Ebost: dataprotectionofficer@gov.wales

I gysylltu gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, gweler y manylion isod: 

Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 
029 2067 8400 (llinell gymorth Cymru) neu 0303 123 1113 (llinell gymorth y DU) 
Gwefan: https://ico.org.uk/